Rạng Ngời Dấu Ẩn Tồn Sư

Tu Viện Chân Nguyên (Chan Nguyen Monastery)
1220 - 200 Street, Langley, BC V2Z 1W5
Tel: 604-533-8915
Email: [email protected]